På denne side finder du informationer om:

· AKTUELLE MEDDELELSER
· MØDEINDKALDELSER
· PASNING AF EGEN INSTALLATION
· LOKAL VEJRUDSIGT
· VANDUDSIGT

AKTUELLE MEDDELELSER

 

ORIENTERING OM NY VANDFORSYNING

Lukning af FSV
Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 4. februar lukker Fejrup Strand Vandværk for produktionen den 1. maj 2018.

Alle forbrugere vil få deres målere aflæst den 30.04.2018, hvorefter opkrævning for vandforbruget vil blive udsendt.

Der er som planlagt etableret en ny forsyningsledning fra Fejrup Bygade til ledningsnettet i Fejrup Strand og der åbnes for vandforsyning fra Stødov Vandværk den 1. maj. Skulle der i den forbindelse mod forventning opstå problemer, bedes forbrugerne omgående henvende sig til Jon Hune på telefon 20134268 eller mail jonhune@outlook.dk

Selv om driften formelt ophører 1. maj fortsætter den valgte bestyrelse arbejdet indtil alle opgaver er afsluttet. Opstår der spørgsmål er man som forbruger derfor velkommen til som hidtil at kontakte bestyrelsen. Orientering på hjemmesiden vil ligeledes fortsætte indtil alt er afsluttet, herunder det afsluttende regnskab.


Stødov Vandværk
Kasserer Kirsten Hvid Schmidt og formand Jon Hune er udpeget, på lige fod med 2 medlemmer fra de øvrige vandværksbestyreler, til at sidde i bestyrelsen for det ny Stødov Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsen består således af 8 udpegede medlemmer det første år. Herefter vil bestyrelsen have 6 medlemmer, hvoraf de 4 udpeges fra de oprindelige områder og 2 vælges på generalforsamlingen.

Vedtægter, forretningsorden m.m. for det ny selskab forventes godkendt på det første formelle bestyrelsesmøde den 8. maj 2018. Samtidig vil den udpegede bestyrelse konstituere sig. Vedtægterne forventes udsendt til alle de 422 forbrugere og/eller offentliggjort på hjemmesiden.

Første ordinære generalforsamling vil blive afholdt inden 1. juni 2019, men det overvejes, at afholde en ekstraordinær generalforsamling i 2018, hvor den ny bestyrelse kan præsentere sig og berette om det fremtidige arbejde med at sikre vandforsyningen.

Stødov Vandværk udsender i løbet af den kommende tid opkrævninger for at blive tilsluttet.

Aflæsning af vandforbrug foretages fremover pr. 30. september med opkrævning i 4. kvartal

Taksterne inkl. moms for levering af vand i 2018 / 19, som bestyrelsen fastsætter, forventes at være:

  • Fast årlig afgift pr. måler kr. 981,25
  • Vandafgift pr. m3 kr 6,88

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT 04.02.2018
Rekord mange trodsede kulden og mødte frem i forsamlingshuset til den ekstraordinære generalforsamling i FSV. Mange af dem der var forhindrede i  at deltage havde ulejliget sig med at fremsende fuldmagt.

Ud af 100 mulige blev der således afgivet ikke mindre end 77 stemmer ved afstemningen. Heraf var 3 i mod og 74 for sammenlægning med Stødov Vandværk (tidligere Helgenæs pumpestation). På den baggrund kan bestyrelsen nu afslutte forhandlingerne og anmode om optagelse af FSV’s andelshavere i Stødov Vandværk. Resultat blev fejret med smørrebrød,  øl og en snaps.

Bestyrelsen siger mange tak for den store tilslutning.
Referat af generalforsamlingen og Baggrundsoplysninger for afstemningen kan ses her:

 

www.fejrupstrandvand.dk – primær informationskilde
Bestyrelsen vil fremover benytte hjemmesiden som primær informationskilde, og siden vil derfor blive opdateret så snart der er behov for at informere vandværkets forbrugere om aktuelle forhold. I særlige situationer vil der blive udsendt en SMS med besked om at se informationer på hjemmesiden.

 

 

 

 

MØDEINDKALDELSER

 

PASNING AF EGEN INSTALLATION

 

Når der ikke er blevet tappet vand i en længere periode anbefales det, at åbne armaturer hvorfra der tappes drikkevand og lade vandet løbe. Herved skylles ”gammelt” stillestående vand samt eventuelle metalafgivelser fra rør og armaturer ud af systemet.

Check om der er utætheder på din stikledning og installation. Åbn målerbrønden og kontroller at måleren står stille, når der ikke tappes vand i huset.

Sørg for at der altid er ryddet omkring målerbrønden, således at vandværkspasseren kan finde målerbrønden i tilfælde af behov for reparation og målerudskiftning. Marker gerne målerbrønden.