På denne side finder du informationer om:

· TAKSTBLAD
· FORBRUGER BETALING / AFLÆSNING
· REGNSKAB
· BUDGETTER

TAKSTBLAD

 

Bestyrelsen er pålagt hvert år at fremsætte forslag til priser for tilslutning til værket samt priser for vandforbrug i et Takstblad. Forslaget fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Takstbladet er dog først endelig gældende når tilsynsmyndigheden Syddjurs Kommune også har godkendt det. Kommunen forholder sig ikke isoleret set til priserne, men til vandværkets samlede økonomi, i det alle vandforsyninger er underlagt ”hvile i sig selv” princippet, hvor indtægter og udgifter skal balancere set over en længere årrække.

Takstblade fra og med 2014
Takstblad 2014-2015
Takstblad 2015-2016
Takstblad 2016-2017
Takstblad 2017-2018
Takstblad 2018-2019

FORBRUGER BETALING / AFLÆSNING

 

Vandværkets grundlag for at opkræve betaling hos forbrugerne er takstbladets gældende priser.
Forbrugerne skal dog selv aflæse målerstanden på den enkelte ejendoms vandmåler en gang årlig for at vandafgiftens størrelse kan beregnes.

Vandværkets administrationsselskab Microwa udsender hvert år i marts / april måned et aflæsningskort, hvorpå forbrugeren skal anføre den aktuelle målerstand og herefter returnere aflæsningskortet. Aflæsningen kan dog også indberettes via telefon 70702414 eller digitalt på www.aflas.dk/961

Forbrugsåret er 01.05 til 30.04 og aflæsningen bedes så vidt mulig foretaget tæt på 30.04.

Herefter udarbejder Microwa en liste over samtlige indberetninger, opgør årets samlede forbrug og udsender opkrævning til forbrugerne.

www.aflas.dk/961 kan man også se opgørelser for de seneste 3 års forbrug

 

REGNSKAB

 

Alle vandværker skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. Fejrup Strand Vandværk følger lovgivningen og udarbejder en årsrapport der omfatter driftsregnskab/resultatopgørelse, balance og anlægskartotek incl. afskrivninger.

Regnskabsåret løber fra 01.05 til 30.04.

Microwa abc A/S udfører den daglige bogføring og udarbejder regnskabsmaterialet i samarbejde med bestyrelsen. Regnskabet revideres og underskrives af en på generalforsamlingen valgt revisor.

Årsrapporter incl. driftsbudgetter fra og med 2014
FSV Årsrapport 2013-14
FSV Årsrapport 2014-15
FSV Årsrapport 2015-16
FSV Årsrapport 2016-17

BUDGETTER

 

Bestyrelsen opstiller et forslag til driftsbudget for det kommende år, som fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Driftsbudgettet indeholder både indtægter og udgifter i det kommende regnskabsår og bygger på erfaringstal og indgåede aftaler.

Udgifter til forbedring og større renoveringer, udover nødvendig reparation og vedligehold, af vandværkets tekniske anlæg, målere og ledningsnet m.m. betragtes som investeringer og disse afskrives løbende efter gældende regler. Herved udjævnes udgifterne over det forventede antal funktions-år.

For at få et overblik over det fremtidige behov for indtægter, der kan modsvare de forventede udgifter, udarbejder bestyrelsen 5 års drifts- og anlægsbudgetter. Heraf fremgår den forventede prisudvikling på driftsbudgettets kendte poster samt hvilke investeringer man forventer at foretage i tekniske anlæg m.m. i de kommende 5 år.