På denne side finder du informationer om:

· HISTORIEN KORT
· BORING
· VAND FLOW
· LEDNINGSNET
· MÅLERE
· HISTORIEN OM SOMMERHUSOMRÅDET

HISTORIEN KORT

Fejrup Strand Vandværk er oprindeligt etableret i april 1964. Ejerskabet af dette vandværk overgik til I/S Fejrup Strand Vandværk i 1967. I sommeren 1973 løb boringen dog tør, og der blev derfor udført en ny boring. Vandet fra denne boring blev med tiden mere og mere belastet af et for højt indhold af nitrat og boringen blev sløjfet i 1986 samtidig med at den nuværende boring blev etableret. Vandværksbygningen blev udvidet og det tekniske anlæg blev moderniseret med trykfilteranlæg til rensning af vandet. I 1989 blev anlægget udbygget med en rentvands-tank.

Det tekniske anlæg er løbende vedligeholdt og udgør stadig i 2016 det tekniske grundlag for produktionen af vand på Fejrup Strand Vandværk.

BORING

Boring DGU 90.121 er udført i 1986. Boringen er placeret udenfor selve vandværksbygningen i et beskyttende pumpehus. Boringen er 90 m dyb, men vandet pumpes op gennem et filter fra et vandførende lag af sten og grus i 36,5 m dybde. Over det vandførende lag ligger et beskyttende lerlag samt sand. For at beskytte boringen / grundvandet mod forurening, er der udlagt en 10 meter beskyttelseszone, hvor der ikke overhovedet må foretages landbrugsmæssige aktiviteter. Endvidere er der udlagt en 25 meter beskyttelseszone, hvor der hverken må dyrkes, gødes eller anvendes pesticider. Mellem 10 og 25 meter zonen må der dog laves hø-slet og etableres visse former for beplantning.

Se tegning af anlæg og beskyttelseszoner her

VAND FLOW

Fra boringen pumpes vandet op og sendes gennem et trykfilteranlæg der renser vandet. Det rensede vand ledes herefter til en 11 m3 stor nedgravet rentvandstank, hvorfra vandet pumpes ud til forbrugerne. Det nødvendige tryk for at sende vandet ud til forbrugerne etableres i en stor tank / hydrofor. Når vandet renses i trykfilteret opsamles urenheder, som jævnligt bliver skyllet ud, så filteret kan bevare sin filterevne. Skyllevandet opsamles i en bundfældningstank, hvorfra det ledes til den nærliggende sø via et sivedræn.

Se det principielle flowdiagram her

LEDNINGSNET

Forsyningsområdet omfatter vejene:
Bugten, Knolden, Kidhøj, Dalen, Møllehøj, Brinken, Skoven og Vigen.

Ledningsnettes omfang er ikke opgjort nøjagtigt, men udgør ca. 4.000 meter. Ledningsnettet består af hovedledninger der fører vandet frem til ejendommens målerbrønd, hvor der er monteret afspærringsventiler samt en måler. Herfra går der en stikledning ind til huset. Vandværket er ansvarlig for etablering og vedligehold af hovedledninger frem til målerbrøndene. Etablering og vedligehold af målerbrønd og stikledning påhviler forbrugeren. Nettet er etableret i takt med sommerhusområdets gradvise udbygning. De ældste ledninger er udført i 1964 – 67 i områderne Bugten og Skoven. I 1971 – 73 etableres ny hovedledning fra værket langs Vigen til området ved Møllehøj. I 1986 udføres den nyeste ledning der forsyner de 2 huse Vigen 37 og 39. Ledningerne er udført af hårde 6 meter lange pvc-rør der er svejst sammen.

Se tegning over ledninger og placering af målerbrønde i forsyningsområdet her

MÅLERE

For at begrænse forbruget af grundvand, blev det i henhold til Vandforsyningslovgivningen pligtigt, at installere vandmålere hos forbrugerne senet 01.01.1999. Fejrup Strand Vandværk foranledigede derfor, at der i foråret 1998 blev nedgravet målerbrønde og opsat målere på alle ejendomme, hvor dette ikke var udført. Måleropsætningen medførte at vandforbruget faldt kraftigt, og forbruget hos de 100 forbrugere ligger meget stabilt fra år til år. For at sikre korrekt måling kræver lovgivningen, at målerne enten skal udskiftes hvert 6. år eller indsendes til stikprøvekontrol. Godkendes målerne ved kontrollen, kan de forblive opsat i op til yderligere 3 – 6 år.

I foråret 2016 udskiftes samtlige 100 målere i forsyningsområdet.

HISTORIEN OM SOMMERHUSOMRÅDET

Alle opfordres til at fremsende historisk materiale til formand@fejrupstrandvand.dk. Både tekster og billeder er meget velkomne